PRESENTACIÓ DEL PRODESSORAT I DE L'EQUIP DIRECTIU

EQUIP DIRECTIU

DIRECTORA: Leonor Maria Crespí

SECRETÀRIA: Maria Cifre

CAP D'ESTUDIS: Laura Roman

MESTRES DE L'EQUIP DOCENT

Anglès: Isabel Cerdà (EI i 1r Cicle) , Catalina Gamundí ( 1r i 2n Cicle ) i Fanny  Llabrés ( 2n Cicle ).

Educació Física: Tolo (primer cicle) i Laura Roman (segon cicle)

Educació Artística (Música ) : Margalida Llompart

Religió : Xisca Bergas 

 

 

TUTORS EDUCACIÓ INFANTIL

TUTORS  EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r A : Àngels Payeras                   1r B : Joana Maria Bennassar

2n A : Maria Cifre                           2n B : Cati Bosch

3r A : Joana Mascaró                    3r  B : Petra Torrens

4t  A: Maria Albertí                        4t   B:  Francisca Borràs

5è A : Manuel Duran                     5è B : MªEugènia Rodriguez

6è A : Joana Morro                       6è B : Francisca Bauçà

EQUIP DE SUPORT 

PT : Leonor Maria Crespí i Margalida Cerdà.

AD: 

AL : Carme Garcia.

ATE : Maria Antònia Vidal.

FISIOTERAPEUTA: Yolanda Ródenas.

EOEP: Laura Llobera.

PTSC: Rosa 

SMOE: Biel Serra.

PERSONAL NO DOCENT

                                     Apol.lònia  Comas, la nostra bidell.

3 anys A: Joana Maria Mora       3 anys B : Laura Cuenca  3 anys C : Francisca .A Serra

4 anys A : Maria del Mar Serra    4 anys B : Lourdes Bover

5 anys A : Aina Torres                 5 anys  B : Antònia Fornés

+1 i +2 : Neus Adrover, Margalida Mir